GẶP GỠ ĐỨC GIÊSU NHƯ LẦN ĐẦU TỪNG GẶP


https://docs.google.com/a/giadinhanphong.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Z2lhZGluaGFucGhvbmcuY29tfHd3d3xneDoyYTcwZjY1NmJkODYxNzNl

“Một cuốn sách rất hay loại hiếm quí.”

-L. William Countryman, Tác giả cuốn Living on the Border of the Holy

 “Marcus Borg là động lực chính trổi vượt nơi ‘mô hình mới’ của niềm tin Kitô-giáo.”

-Walter Brueggemann, Tác-giả cuốn Sabbath as Resistance

 “Tác-giả Borg giải-thoát Đức Giêsu khỏi sự cứng-ngắc của thuyết triệt-để và sự khô cằn của thuyết duy tri-thức. Ông cũng có tài khéo đưa người đọc ra khỏi lớp xiềng-xích suy-tư cho rằng những thứ ấy được coi như niềm tin-tưởng về Đức Giêsu nếu họ còn tồn-tại như Kitô-hữu thời-đại… Quả là niềm tin-tưởng thấy được Đức Giêsu theo lằn sáng hoàn-toàn mới mẻ.”

-Alan Jones, Tác-giả cuốn Soul Making

 “Thật khó có thể đọc cuốn sách viết hay như thế này mà lại không bị lay chuyển bởi những lằn sáng soi dọi đúc-kết từ các nghiên-cứu về Đức Giêsu hoặc không bị dao-động bởi sức mạnh có từ đường-lối riêng của Ngài.”

-Elizabeth A. Johnson, tác-giả cuốn “She Who Is”

 “Với tín-hữu thời cận-đại, sự uyên-thâm Kinh thánh được coi là kẻ thù của niềm tin. Bằng lối viết dễ đọc mang tính riêng tư và có tầm vóc cao, tác-giả Marcus J Borg cho thấy Kitô-hữu có khả năng thám-hiểm sự uyên-bác thời nay như đường-lối tiến vào niềm tin năng-động đầy ý-nghĩa hơn bao giờ hết.”

-Rosemary Radford Ruether, Tác giả cuốn Sexism and God-Talk


>> Download trọn cuốn GẶP GỠ ĐỨC GIÊSU NHƯ LẦN ĐẦU TỪNG GẶP

Ċ
VN Enterprise,
Jun 27, 2018, 8:52 PM
Comments