Thu Cha GT gởi anh chị em gia đình An Phong Sydney và tang quyến Cụ Phero

Kính gởi anh chị em gia đình An Phong Sydney và tang quyến Cụ Phero
 
Thay mặt cho anh em Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam
 
Xin chia buồn cùng tang quyến và cựu Đệ Tử An Phong Sydney,
cầu nguyện cho Cụ Phêro được ra đi bình an và hưởng tôn nhan Chúa,
xin Chúa bù đắp những mất mát do sự ra đi của cụ để lại cho chúng ta.
 
Chúng tôi hiệp ý với anh em trong giờ cầu nguyện của gia đình An Phong và hiệp ý với tang quyến cùng mọi người trong Thánh lễ an táng.
 
Trong Đức Kito Cứu Thế.
Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
Giám Tỉnh
Comments